నాతో రోజు పడుకోవటాని కి ఓప్పుకుంటే నే

telugu sex stories “నాతో రోజు పడుకోవటాని కి ఓప్పుకుంటే నే” నేను ఎంతో ఆనందం తో కంపేనీ కారు లో ఇంటికి వచ్చే సరికి సాయంత్రం 5 అయింది.. అత్తగారు దిగులు గా ఉన్నారు.. నేను ఫ్రేష్ అయి వచ్చేసరికి అత్తగారు కాఫీ కలిపి ఇచ్చారు.. నేను అత్తగారితో వంటిలో బాగోలేదా అని అడిగాను.. అది.. అది.. అంటు నసుగుతుంటే.. నాకు ఎదో కీడు శంకించింది. ఎమైంది అత్తయ్య అని అడిగాను.. మీ ఆయన ని పోలిసులు తీసుకు వేళ్ళారు.. నేను అక్కడే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాను.. అత్తగారు నా ముఖం మీద నీళ్ళు చల్లాక లేచాను.. ఎపుడు అత్తయ్య.. అని అడిగాను.. మధ్యహ్ననం.. ఎందుకు అత్తయ్య.. శేఠ్ తో గోడవ పడ్డాడట.. నేను.. చీర కట్టుకుని పోలిస్ స్టేషన్ కు వేళ్ళాను.. ఆయన ను కోడుతున్నారు.. SI ఫైల్ చూసుకుంటున్నారు.. నేను SI గారి దగ్గరకు వేళ్ళి సార్ మావారి ని ఎందుకు కోడుతున్నారు.. ఎందుకు అరేస్ట్ చేసారు అని అడిగాను.. SI మంచి వాడిలా ఉన్నాడు.. ఆయన ను కోట్టవద్దు అని కానిస్టేబుల్స్ కి చేప్పి.. నాతో.. నీవు నా కూతిరి లా ఉన్నావు.. కాబట్టి నేను

నీకు చేపుతున్నాను.. మీ ఆయన శేఠ్ ని చంపబోయాడు.. అని ఒక కత్తి చూపించాడు.. దానిమీద రక్తం కూడా ఉంది.. సాక్షాలు కూడా బలం గా ఉన్నాయి.. అని SI చేప్పాడు.. నేను ఆయన దగ్గరకు వేళ్ళి ఎమిటండి.. మీరు నిజం గా శేఠ్ ని చంపబోయారా అని అడిగాను.. ఆయన అవును అని చేప్పారు.. నేను ఎడుస్తూ.. SI గారి తో ఆయనను విడిపించటం ఎలా అని అడిగాను.. SI నా చేతులలో ఎమి లేదు.. ఈ రోజు.. శనివారం.. కావున.. సోమవారం కోర్టు లో హజరు పరచుతాము.. మేము కోర్టు కు తీసుకు వేళ్లేలోపట కాని కేసు ని విత్ డ్రాలు చేసుకుంటే.. ఏ ప్రోబ్లం ఉండదు.. ఒక సారి కోర్టు లో హజరు పరిస్తే.. 14 రోజులు రిమాండ్ ఖైదీ గా జైల్ కి పంపుతారు.. హత్య ప్రయత్నం కేస్ కాబట్టి.. బేయిల్ రావడానికి 3 నుండి 6 నేలలు పట్టవచ్చు.. లేదా.. బేయిల్ రాకుండా శిక్ష పడవచ్చు.. కావున.. నేను నీకు ఇచ్చే సలహ ఎమిటంటే.. పేద్ద మనుషులలో తేల్చుకుంటాం అని కేస్ పేట్టిన శేఠ్ తో కేస్ వాపస్ తీసుకునే ఎర్పాట్లు చేసుకో.. సోమవారం వరకు టైమ్ ఉంది.. శేఠ్ హస్పటల్ లో ఉన్నాడు.. అని చేప్పారు.. నేను SI గారికి టాన్స్క్ చేప్పి ఆయన తో మాటలాడి శేఠ్ ఉన్న హస్పటల్ కి వేళ్ళాను.. శేఠ్ మంచం మీద చేతుల కి కాళ్ళ కి కట్టుల తో ఉన్నాడు..
శేఠ్ : నన్ను చూసి.. వికటం గా నవ్వుతూ.. నీవు వస్తావని తేలుసు.. ఎమిటి నీవు ఎక్కడి కో పోయి నీ మొగుడి ని నన్ను చంపమని పంపావా అన్నాడు..
నేను : నేను వారం రోజులు ప్రోజేక్ట్ పనిమీద వేలుకున్నాను అని చేప్పాగా శేఠ్.. మా ఆయన ఎదో ఆవేశం లో చేసి ఉంటారు.. నీ బాకీ మొత్తం వారం రోజులలో తీర్చేస్తాను..
శేఠ్ : సరే.. నీ బాకీ మొత్తం తీర్చుతావు.. బాగానే ఉంది.. హస్పటల్ ఖర్చులు ఎవరు పేట్టుకుంటారు.. నాకు సేవలు ఎవరు చేస్తారు..
నేను.. చేస్తాను శేఠ్..
శేఠ్ : మీ ఆయన బయటకు రావాలంటే.. నీవు నా పక్కలో పడుకోవలసిందే.. అది నీ మొగుడి ని వప్పంచుకుని.. రా.. నేను ఎపుడు వచ్చి నీ పక్కలో పడుకున్న అభ్యంతరం చేప్పకూడదు.. అలా వప్పించుకు వస్తేనే.. నేను కేసు వాపస్ తీసుకుంటాను.. ఇపుడు బయటకు తీసుకు వస్తాను.. కాని కేస్ వాపస్ తీసుకోను.. నీకు నీవు గాను శేఠ్ నన్ను దేంగి సుఖపేట్టు అని అడగాలి, మీ ఆయన నాతో నా పేళ్ళాన్ని దేంగి నా కేసు వాపస్ తీసుకో అని అడగాలి అపుడే నేను కేస్ వాపస్ తీసుకుంటాను.. లేదా.. మీ ఆయన జైలు కి.. నీవు నా దగ్గరకు అని వికృతం గా నవ్వాడు..
నేను.. మా ఆయనను నేను వప్పించుకుంటాను.. ముందు కేసు వాపస్ తీసుకోండి.. ప్లీజ్.. అని బ్రతిమలాడాను..
శేఠ్ : సరే.. నీ భుజముల మీద నన్ను మోసుకుని.. పోలిస్ స్టేషన్ కు తీసుకు వేళ్ళి మరల నన్ను.. నీవే తీసుకుని హస్పటల్ కి తీసుకురావాలి.. హస్పటల్ నుండి డిస్జార్జ్ అయ్యే వరకు నీవే సేవలు చేయాలి.. ఎమంటావు..
నేను : మీ ఇష్టం.. నా భర్త బయటకు రావాలి ప్లీజ్.. శేఠ్..
శేఠ్ : పదా పోలిస్ స్టేషన్ కు అన్నాడు..
నేను శేఠ్ ని భుజముల మీద చేతులు వేయించుకుని..

సోంత భర్తని మోసినట్లు గా పోలిస్ స్టేషన్ కు తీసుకు వేళ్ళాను.. అర్ధ గంట తరువాత ఆయన ను వదిలారు.. ఆయన తో మీరు ఇంటికి వేళ్ళండి.. నేను శేఠ్ ని హస్పటల్ లో దింపి వస్తాను అని శేఠ్ ని హస్పటల్ లో దింపి ఇంటికి వచ్చాను..నేను : శ్రీవారి తో ఎమిటండి.. ఇలా చేసారు..
శ్రీవారు : శేఠ్ ఇంటికి వచ్చి.. ఆఫీస్ కి వచ్చి.. నీన్ను, నన్ను చాలా పరుషం గా మాటలాడాడు.. నేను ఆఫీస్ లో తల ఎత్తుకు తీరగ లేక పోతున్నాను.. అందుకే కోపం వచ్చి శేఠ్ ఇంటి కి వేళ్ళాను.. అక్కడ కూడా అందరి ముందు.. కోపం వచ్చేలా మాటలాడాడు.. అందుకే శేఠ్ ని కోట్టాను..
నేను : ఆయనకు కాఫీ అందిచి పక్కన కూర్చుని గోముగా.. అలా చేయటం వలన ఇపుడు పేద్ద సమస్యలో ఇరుక్కున్నాము.. మీకు తేలుసా?
శ్రీవారు : ఇపుడు ఎమి జరిగింది?
నేను : ఎది జరగకూడదనుకున్నానో అదే జరిగింది..
శ్రీవారు : అంటే..
నేను : శేఠ్ హస్పటల్ లో ఉన్నంత కాలం నేను సేవలు చేయాలి..
శ్రీవారు : అంతేనా?
నేను : శ్రీవారు.. అగండి?.. ఆగండి?.. ఇంకా ఉంది..
శ్రీవారు : నన్ను ప్రేమ గా దగ్గరకు తీసుకుని.. కౌగలించుకుంటు.. ఎమి అయింది.. నీ జాబ్?
నేను : నాకు జాబ్ వచ్చింది.. అలాగే.. నేను 5 లక్షల లోన్ కూడా అడిగాను.. చూద్దాం అన్నారు.. నేను ఎంతో ఆనందం గా ఇంటి కి వస్తే.. మీరు నా ఆనందాన్నీ ఇలా పాడుచేసారు.. అని బుంగమూతి పేట్టాను..
శ్రీవారు : నీవు వారం రోజులు లేకపోయే సరికి నాకు ఎమి తోచవేదు..
నేను మీ నుండి దూరం కాకుడదు అనుకుంటే ఇంకేపుడు నాకు తేలియకూడా ఏ పని చేయకూడదు.. సరేనా?..
శ్రీవారు : సరే..
నేను : నా మాటలకు ఆయన మంచి ముడ్ లోకి వచ్చారు.. నేను ఎమి చేసిన మీరు కోపపడకుడదు.. సరేనా?
శ్రీవారు : నీవు ఎమి చేసిన నా మంచి కోసమే కదా చేస్తావు.. నేను నీకు ఎమి అడ్డు చేప్పను.. సరేనా..
నేను అలాగే ఆయన గుండేలపై తల వాల్చి పడుకున్నాను.. కోంత సేపటికి ఫోన్ రింగ్ అయింది..
నేను ఎత్తి హలో అన్నాను.. శేఠ్ హస్పటల్ నుండి.. నన్ను రమ్మన్నాడు.. నేను ఫోన్ పేట్టేసి.. శ్రీవారికి ఒక ముద్దు ఇచ్చి నేను హస్పటల్ కి వేళ్ళాను.. రాత్రి అంత

హస్పటల్ లో ఉండి శేఠ్ కి సేవలు చేసి.. పగలు ఇంటికి వచ్చి రేస్ట్ తీసుకునేదానిని.. శ్రీవారు రోజు పోలిస్ స్టేషన్ కు వేళ్ళి సంతకం పేట్టేవారు.. రేండు రోజు తరువాత మా కంపేనీ నుండి ఫోన్ వచ్చింది.. రిస్పేషనిస్ట్.. ఎపుడు జాయిన్ అవుతున్నారు.. అని.. నేను.. నాలుగు రోజులలో వచ్చి జాయిన్ అవుతాను అనగానే.. రిస్పేషనిస్ట్.. సరే మేడమ్.. మీ ఇష్టమే.. మీ హస్బేండ్ మీరు వచ్చి ఫార్మాలిటిస్ పూర్తి చేస్తే.. మీ లోన్ కూడా సేన్క్షన్ అవుతాది.. నేను.. సరే.. రేండు రోజులలో వస్తాను అని.. ఫోన్ పేట్టేసాను.. రేండు రోజుల తరువాత శ్రీవారు, నేను వేళ్ళి 5 సంవత్సరాలకు బాండ్ రాసి ఫార్మాలిటిస్ పూర్తి చేసి అపాయింట్ మేంట్ ఆర్డర్ పట్టుకుని ఇంచికి వచ్చేసాము.. 10 రోజులకు శేఠ్ బాగా కోలుకున్నాడు.. శేఠ్ ని వాళ్ళవిడకు అప్పగించి.. 5 లక్షల అప్పుని శ్రీవారు, నేను వాళ్ళ భార్య, భర్తల సమక్షం లో ఇచ్చి.. మా పేపర్లు తేచ్చుకున్నాము.. నేను జాబ్ జాయిన్ అయ్యాను.. 6 నేలలు ట్రైనింగ్.. అన్నారు.. నేను ట్రైనింగ్ అంటే ఏ 15 మంది కో 20 మందికో ఉంటాది అనుకున్నాను.. కాని నాకు ఒక్కదానికే ట్రైనింగ్ అని అక్కడకు వేళ్ళాకా తేలిసింది.. ట్రైనింగ్ ఉదయం 9 నుండి.. సాయంత్రం 5 వరకు.. టైమింగ్ కూడా బాగుంది అనుకుని మొదటి రోజు వేళ్ళాను.. కంప్యూటర్ మీద ఎమైనా చేపుతారు అనుకున్నాను.. కాని.. అసలు.. కంప్యూటర్ల నే లేవు.. ఆ ట్రైనింగ్ ప్లేస్ లో.. కష్టమైన నష్టమైన తప్పదు కదా.. అనుకుంటు.. మొదటి రేండు రోజులు.. బాగానే ఉన్నది.. చిన్నపాటి ఎక్సర్ సైజ్ లు చేయించే వారు.. ఒక రోజు సాయంత్రం శేఠ్ ఇంటికి ఫోన్ చేసి ఎమిటి మరచిపోయావా? నీ మొగుడు ని బోక్క లో వేయించమంటావా? అని అడిగాడు..
నేను.. శేఠ్.. తో.. నాకు గుర్తూ ఉంది శేఠ్.. ఇంటిలో మా అత్తగారు ఉన్నారు.. రేండు రోజులలో పంపించి నీకు ఫోన్ చేస్తాను.. తరువాత నీ ఇష్టం అన్నాను..
శేఠ్ : సరే.. రేండు రోజులలో నీవు ఫోన్ చేయక పోతే.. మూడవరోజు న నీ మొగుడు బోక్క లో ఉంటాడు.. జాగ్రత్త అని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు..
నేను : సరే శేఠ్ అని ఫోన్ పేట్టేసాను..

ఆ రాత్రి పడక గది లో శ్రీవారి తో..
నేను : ఎమండి?
శ్రీవారు : ఊ..
నేను : పార్ధు ని మీ అమ్మగారి ని మన ఊరు పంపితే ఎలా ఉంటాది..
శ్రీవారు : ఇపుడు ఎందుకే?
నేను : పార్ధు కూడా ఎదుగుతున్నాడు.. పాలు కూడా మానేసాడు గా.. 5 వ సంవత్సరం తరువాత బాబు ని మనకు దూరం గా ఉంచమన్నారు కదండి..
శ్రీవారు : అవును.. ఇంకా వాడికి 5 వ సంవత్సరం రాలేదు కదా..
నేను : అవుననుకోండి.. మీ అమ్మగారు కూడా మనతో నే ఉన్నారు.. చాలా రోజులు అయింది కదా.. మీ ఇంటికి వేళ్ళి.. ఒక వారం అయిన పంపితే.. తను కూడా.. కోంత ఫ్రీ అవుతారు కదా.. మన సమస్యల గురించి చింతన పడి.. ఈ మధ్య సరిగా భోజనం కూడా చేయటం లేదు..
శ్రీవారు : అవునవును.. 10 రోజులు ఇంటికి వేళ్ళి రమ్మంటాను.
నేను మనసులో.. అత్తగారు వేలిపోతారు.. ఇక పోతే శేఠ్ గురించి శ్రీవారి కి ఎలా చేప్పాలి అని ఆలోచించు కుంటు పడుకున్నాను..
ఉదయం లేచి శ్రీవారి కి కారేజి కట్టి.. నేను కూడా డ్యూటికి వేళడాని కి రడీ అయ్యాను..
అత్తగారు.. నాతో.. పార్ధు నేను 10 రోజులు మా ఊరి వేళ్ళి వస్తాము.. అన్నారు..
నేను : సరే అత్తయ్య.. బాబు జాగ్రత్త అని చేప్పి వేళ్ళి పోయాను.. బాబు నా కడుపున పూట్టాడు కాని.. పేంచింది మాత్రం మీ అత్తగారే.. నేను ఇంకా వాడిని సరిగా చూడలేను.. అత్తగారే బాగా చసుకుంటారు.. ఆ విషయం నాకు తేలుసు.. కాని కన్న పేగు బంధం కదా..

అందుకే.. అలా..
నేను ఆఫీస్ వేళ్ళి.. సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చే సరికి 6 అయింది.. ఇంటిలో ఎవరు లేరు.. నేను ఫ్రేష్ అయి.. శేఠ్ కి ఫోన్ చేసాను.. ఇపుడు వస్తారా అని.. శేఠ్ అర్ద గంటలో మా ఇంటి లో ఉన్నాడు.. వస్తూ.. వస్తూ.. మల్లేపూవ్వులు, కోత్త చీర.. తీసుకు వచ్చాడు.. నేను ఎందుకు అని అడిగాను.. మన ఇద్దరికి శోభనం కదా అన్నాడు.. ఎమి అనాలో తేలియక మౌనం గా తీసుకుని టేబుల్ మీద పేట్టాను.. శేఠ్ కాఫీ ఇచ్చి నేను కూడా కాఫీ తాగుతుండగా.. శ్రీవారు వచ్చారు.. శేఠ్ ని చూసి కంపరం చేంది.. శేఠ్ తో వాగ్వాదానికి దిగబోతుంటే.. నేను శ్రీవారి ని పడక గదిలో కి తీసుక వేళ్ళి.. నేనే రమ్మన్నాను..
శ్రీవారు : ఎందుకు?..
నేను : తమరు చేసిన ఘనకార్యానికి..
శ్రీవారు : నేనేమి చేసాను?
నేను : నేను లేనపుడు.. శేఠ్ మీదకు.. కత్తి ఎందుకు దూసారో..
శ్రీవారు : అపుడేదో ఆవేశం లో అలా చేసాను..
నేను : అపుడు మీరు ఆవేశం లో చేసిన దానికి ప్రతిఫలం ఇది..
శ్రీవారు : అంటే.. నాకు అర్ధం కాలేదు..
నేను : మీరు.. ఊచలు లేక్క పేడుతుంటే.. నేను శేఠ్ దగ్గరకు వేళ్ళానా?
శ్రీవారు : అవును..
నేను : అపుడు ఎమి జరిగిందో మీకు తేలుసా?
శ్రీవారు : నీవు చేప్పలేదు కదా..
నేను : నాతో రోజు పడుకోవటాని కి ఓప్పుకుంటే నే.. నీన్ను బయటకు తీసుకు వస్తాను అన్నాడు.. అందుకు నేను ఓప్పుకున్నాను. మీరు బయటకు వచ్చారు.. కాని..
శ్రీవారు : కాని ఎమిటే..
నేను : మీరు దగ్గర ఉండి.. నన్ను శేఠ్ కి అప్పగిస్తేనే.. మీరు క్షేమము, నేను క్షేమము.. లేదు.. కాదు.. అని పౌర్షానికి పోతే.. మరల చిక్కులు తప్పవు.. మీరు జైల్ కి వేళతారు.. అపుడు పిల్లవాడి భవిష్యత్ ఎమిటి.. ఒక్కసారి ఆలోచించండి.. మీ అనుమతి కోసమే.. శేఠ్ ఎదురు చూస్తూన్నారు.. మీకు ఇష్టం అయితే.. శేఠ్ చీర పూలు తీసుకు వచ్చాడు.. అవి నాకు ఇవ్వండి.. మీకు ఇష్టం లేక పోతే.. అవి శేఠ్ కి ఇచ్చి.. ఇంటిలో నుండి పోమ్మనండి..
కోంత సేపు మౌనం..
నేను : మగవాడి కి తన భార్య ని పక్కవాడికి అప్పగించటం ఇష్టం.. ఉండదు.. కాని.. పక్క వాళ్ళ భార్య లని మాత్రం అనుభవించటాని తయారవుతారు..

అవునంటారా? కాదంటారా?
శ్రీవారు : మౌనం…..
నేను : శేఠ్ ఎలాగు రోజు నా దగ్గరకు వస్తాడు.. కావాలంటే మీరు శేఠ్ భార్య ని ప్రయత్నించండి.. “ముల్లు ని ముల్లు తోనే తీయాలంటారు”.. సరేనా?
శ్రీవారు : మౌనం..
నేను : నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం.. మీరు.. ఒక స్త్రీ తో చేసిన దానికి ప్రతిఫలం అనుకోండి.. ఆ రోజే నేను మీమ్ముల ని వదిలేసి ఉంటే.. నాకు.. ఈ గది పట్టేది కాదు.. కాని.. ఎందుకు మీమ్ములని వదల లేదో తేలుసా.. మీరు నా భర్త.. పేళ్ళి నాడు.. “కష్టం లోను, సుఖం లోను పాలుపంచుకుంటాను.. అని ప్రమాణం” చేసాను గుర్తూంది గా.. అందుకే నేను మీమ్ములని వదల లేదు.. వదలను.. కూడా
శేఠ్ పిలుపు కి నేను బయటకు వచ్చాను.. శేఠ్ ఇంకా ఎంత సేపు అన్నాడు..
శ్రీవారు : బయటకు వచ్చి.. శేఠ్ తో నా భార్య ను.. అంటు తల దించుకున్నారు..
నేను : శేఠ్ తో.. మా వారు ఓప్పుకున్నారు.. నేను చీర కట్టుకు వస్తాను అని శేఠ్ కి చేప్పి నేను పడక గది లోకి వేళ్ళ బోతుంటే.. శ్రీవారు.. అక్కడ ఉండలేక.. ఫ్రేండ్ ఇంటికి వేలుకున్నాను.. అని వేళ్ళి పోయారు.. ఆ రోజు రాత్రి 45 సంవత్సరాల శేఠ్ కి నాకు శోభనం జరిగింది.. నేను.. శేఠ్ తేచ్చిన బ్లూ కలర్ చీర కట్టుకుని.. మల్లే పూలు పేట్టుకుని.. అర్ధ గంట తరువాత పడక గది లో నుండి బయటకు వచ్చాను.. ఆ చీర లో చూసిన శేఠ్.. ఆగలేక.. వేనుక నుండి కౌగలించుకున్నాడు.. నేను.. చిలిపిగా.. ఉండంచి.. హల్ లో నే.. శోభనం చేసేస్తారా? ఎమిటి? వీధి తలుపు వేసి వస్తాను.. తరువాత మీ ఇష్టం అని.. శేఠ్ నుండి విడిపించుకుని.. వేళ్ళి వీధి తలుపు వేసి వచ్చాను.. శేఠ్.. ఆగలేక.. ఇంత అందం ఎపుడు

సోంతం అవుతుందా అని ఎదురు చూస్తూన్నాను.. ఇప్పటి కి నా సోంతం అయింది.. (నేను మనసులో నీ పేళ్ళం దగ్గరకు నా మొగుడి ని పంపాను అనుకుంటు..) శేఠ్ కి సహకరించాను.. శేఠ్ చీర మీద మొత్తం బాడీ అంత తడుముతూంటే.. నా వళ్ళంత పూలకింతైంది.. నాలో కామనాడులు పూరి విప్పాయి.. అప్పటికే నాకు రోజుకు ముగ్గురు నలుగురి తో దేంగించుకోవటం అలవాటవటం వలన.. నాలో వేను వేంటనే స్పందన కలిగింది.. నేను కూడా.. ఇష్టం తోనే.. శేఠ్ కి సహకరించాను..
నేను : కనీసం బేడ్ రూమ్ లోకైన వేళదాం అన్నాను..
శేఠ్ : నేను అంత సేపు ఆగలేను.. అంటు.. నా చీర పమిట చేంగు.. తీసాడు.. బ్లూ కలర్ రవిక లో గోధుమ వర్ణం లో ఉన్న సగం మాత్రమే కప్పిన నా స్తనములు.. శేఠ్ కి దర్శనమిచ్చాయి.. శేఠ్.. రవిక మీదనే పిసుకుతూ.. చన్నులని నోటితో కోరికాడు.. హమ్మ్.. అని ములిగాను.. రవిక కు, లంగా కి మధ్య లో.. నయాగరా జలపాతం లా వంపులు తిరుగు తున్నా.. నా నడుము మీద చేతులు వేసేసరికి.. నాలో తాపం విపరితం గా పేరిగి శేఠ్ మీదకు ఎక్కాను.. శేఠ్.. రూపాయి బిళ్ళంత బోడ్డు మీద ముద్దు పేడుతూ.. నాలుక తో చూంబంచాడు.. నా వళ్ళంత పరవశించి పోయింది.. నేను తన్మయం తో భావప్రాప్తి చేందుతూ.. సఖిస్తూన్నాను.. నా రవిక హూక్స్ ఒక్కోక్కటి.. తీస్తూంటే.. సిగ్గు వేసింది.. ఎంతైన ఆడదానిని కదా.. హూక్స్ తీసి.. రవిక ను నా నుండి విడతీసి.. బ్రా లో సగానికి పైగ కనపడుతూన్న.. నా చన్ను లని చూంబిస్తూ.. పిసుకుతున్నాడు.. కింద లంగా బోందు లాగటం తో అది కింద కూప్పలా పడ్డాది.. బ్రా ప్యాంటీ తో ఉన్న నన్ను.. సోఫా లో పడుకో పేట్టి.. బలిసిన నా తోడలను నిమురుతు.. నా పిరుదు లను కూడా నిమురూతూ.. పిసికాడు.. నాలో కోరికలు తారాస్ధాయి కి చేరాయి.. సోఫాలో పడుకున్న నా మీద శేఠ్ పడుకుని బ్రా లో నా చన్నుల ని పిసుకుతూ.. నా పేదాల మీద ముద్దు పేట్టాడు.. నాకు.. ఆ ఏంగిల్ కోత్త గా అనిపించింది.. నా బాడీ సుతిమొత్తగా ఉండటం వలన.. శేఠ్.. ఎమిటే నీ మొగుడు నిన్ను దేంగటం లేదా.. ఇంత సున్నీతం గా ఉన్నావు అన్నాడు.. నేను.. మమ్మలని నీవేమన్న దేంగుంచుకునే లా చేసావా? నేను అలా అనేసరికి శేఠ్ విజయగర్వం తో ఉప్పోంగి పోయాడు.. నా బ్రా, ప్యాంటీ తీసేసి.. శేఠ్ కూడా నగ్నం గా మారాడు.. శేఠ్ 7 అంగుళాల గుటం దర్శనమిచింది.. శేఠ్ పిరుదులని.. సోఫాలో పడుకుని ఉన్న నా చన్నుల మీద మోపి.. శేఠ్ గుటాన్ని.. నా నోటిలో దూర్చాడు.. అది నాకు కోత్త అనుభవం అయింది.. కోంత సేపు.. నా నోటిలో శేఠ్ గుటం తో దేంగాకా.. కింద అప్పటి కే క్లీన్ చేసుకుని పేట్టుకున్న.. నా బిళ్ళ పేదాలని శేఠ్ నాలుక తో నాట్యం చేస్తూంటే.. వర్షం వచ్చే ముందు.. నేమలి.. తన పురి విప్పి ఆనందం తో నాట్యం చేసినట్లు.. నా మనసు.. శరీరం కూడా నాట్యం చేయసాగాయి.. కోంత సేపటికి.. శేఠ్ గుటం ను నా బిళ్ళ లోకి దూర్చాడు.. అప్పటికే నాలో కామనాడులు పురి విప్పటం వలన కష్టం లేకుండా.. లోపటికి దూరింది.. శేఠ్.. తన గుటం ను గుండ్రం గా తిప్పటం వలన నాకు ఏదో.. తేలియని సుఖం.. నేను.. తట్టు కో లేక.. శేఠ్.. దేంగు.. నీ గుల తీరా దేంగి.. నన్ను నీ దానిని చేసుకో.. ప్లీజ్.. అని బ్రతిమలాడాను.. శేఠ్ నవ్వు తూ.. నేను ఆ రోజే చేప్పానా? శేఠ్.. నీవు నన్ను దేంగు అనిపిస్తాను.. అన్నాడు.. నేను.. తట్టుకో లేక పోతున్నాను దేంగు శేఠ్ ప్లీజ్.. అంటే.. నేమ్మదిగా గుటం ని ముందుకు వేనుకకు ఆడిస్తూ.. మధ్య మధ్య లో ఆగే వాడు.. అలా 5 నిమిషాల తరువాత స్పీడ్ పేంచి దేంగుతుంటే.. హమ్మ్.. హ… హ… హమ్మ్…

మ్మ్.. మ్మ్.. ఆ… ఆ… అం… అది.. అలా .. దేం…గు… శే…. ఠ్… హ… హ….. హ…… హమ్మ్…. మ్మ్…. మ్మ్…. మ్మ్… స్స్స్… స్స్స్…. స్స్స్…. హా… హా… హా….. స్స్స్…. స్స్స్…. శేఠ్… దేంగు… దేంగు… శేఠ్… దేంగు… నాకు కారి పోతుంది… అలా స్పీడ్ గా 10 నిమిషాలు దేంగే సరికి నాకు కారిపోయింది.. శేఠ్ కి కారిపోయింది.. శేఠ్.. మడ్డ ఇంకా నా పూ.. లోనే ఉంది.. శేఠ్ నా మీద వాలిపోయి రోప్పుతూ పడుకున్నాడు.. నేను కూడా శేఠ్ ని పేనవేసుకుని పడుకున్నాను.. కోంత సేపటి తరువాత.. శేఠ్ నిన్ను ఎంతమంది దేంగారు.. అని అడిగాడు.. నేను.. నీతో ఇద్దరు అని చేప్పాను.. అంటే.. నీవు ఎవరితోను దేంగించుకో లేదా అంటే.. నేను.. లేదు.. మా వారితోనే.. ఇపుడు నీతో.. అంతే.. అని చిన్న అబద్ధం చేప్పాను.. మనసు లో ఎక్కడో.. తప్పు చేస్తూన్నాను అని ఫీలింగ్ ఉండేది.. ఆ ఫీలింగ్.. ఉంటే.. ఎదుటి వాళ్ళ ని సుఖ పేట్టలేనని కోంచే పక్కకు పేట్టాను.. శేఠ్ తో మావారి కేస్ ఎపుడు వాపస్ తీసుకుంటావు.. అని అడిగాను.. శేఠ్.. రేపు పోలిస్ స్టేషన్ కు వేళ్ళి వాపస్ తీసుకుంటాను అన్నాడు.. నేను.. ఆనందం తో శేఠ్ ని ముద్దుల తో ముంచేత్తాను.. నేను అలా చేసే సరికి శేఠ్ కూడా ఆనందం కలిగి మరల చలనం వచ్చింది.. మగవాడికి వీర్యశ్కలనం అయ్యాకా మరల ముడ్ రావటాని కి కోంత టైమ్ పడతాది కాని.. ఆడదానికి ఆ టైమ్ గేప్ కూడా లేకుండా దేంగించుకో గలదేమో నేను.. కూడా రేండో రౌండ్ కి రడీ అయ్యాను.. అలా ఆ రోజు రాత్రి శేఠ్ కు నాకు శోభనం జరిగింది. శేఠ్ నాలుగు సార్లు దేంగాడు.. ఉదయం వరకు నిద్ర లేదు.. మరుసటి రోజు శేఠ్ కేసు ని వాపస్ తీసుకున్నాడు.. రేండు రోజుల తరువాత..
నేను : శేఠ్.. తో నాకు 20 లక్షల రూపాయలు కావాలి..
శేఠ్ : ఎందుకు?
నేను : నేను కావాలా? ఎందుకు అని కారణం కావాలా?
శేఠ్ : నీవు కావాలి..
నేను : అయితే ఇపుడే పట్టుకు రా.. నీ కోసం నా పూ.. తలుపులు తేరచుకుని ఉంచుతాను..
శేఠ్ : రేండు గంటల లో 15 లక్షల తో వచ్చాడు..
నేను ఆ డబ్బులు బీరువా లో పేట్టి.. ఆ రాత్రి అంత శేఠ్ తో కూమ్మించుకున్నాను.. మరుసటి రోజు ఉదయం శ్రీవారు వచ్చాకా.. ఆ పదిహేను లక్షలు ఇచ్చి వ్యాపారం మొదలు పేట్టమన్నాను..
శ్రీవారు : ఎక్కడవి ఈ డబ్బులు..
నేను : నేను ఎమైనా తింగరి దానిని అనుకుంటూన్నారా? శేఠ్ దగ్గర డబ్బులు లాగడాని కే శేఠ్ పక్కలో పడుకుంటున్నాను.. మీరు అంటే నాకు..

ఇష్టం, ప్రేమ, ప్రాణం.. మీమ్ములని మోసం చేస్తూన్నానని బాధ పడుతున్నాను.. నన్ను క్షమిస్తారు గా..
శ్రీవారు : నీవు ఎమి చేసిన మన మంచికే.. I LOVE YOU..
నేను : శ్రీవారి గుండేల మీద తలవాల్చుకుని I TO LOVE YOU..
ఆ రోజు నుండి.. శేఠ్ రోజు రాత్రులు మా ఇంటికి వచ్చేవాడు.. శ్రీవారు.. శేఠ్ పేళ్ళం దగ్గరకు వేళ్ళేవారు.. ఒక రోజు నాకు ఒక శుభవార్త అందింది.. శేఠ్ కి గుండే పోటు వచ్చి.. చనిపోయాడని.. నేను విచారం నటించి.. శేఠ్ ఇంటికి వేళ్ళి వచ్చేసాను.. సమస్య తీరింది ఇక నుండి.. నా కాపురం నేను చేసుకోవాలని.. నిర్ణయించుకుని.. ట్రైనింగ్ వేళ్ళే దానిని.. కరాటే, కుంగుఫూ.. నేర్పించే వారు.. కోన్ని భయం కరమైన ఎక్సర్ సైజ్ లు చేయించే వారు.. కష్టం అయిన అన్నింటిని ఓర్చుకుని.. 6 నేలలు ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసాను..
శేఠ్ దగ్గర తీసుకున్న డబ్బుల తో మా నాన్న గారు వ్యాపారం మొదలు పేట్టారు..
పార్ధు : నిన్ను సీమ్లాలో దేంగిన అజ్ఞాత వ్యక్తి ఎవరో తేలుసుకున్నావా?
నేను : 10 రోజుల క్రితం తేలిసింది..
పార్ధు : ఎవరు ఆ అజ్ఞాత వ్యక్తి?
నేను : చరణ..

సమాప్తం..

ఈ రోజు అప్ డేట్ అయిన మరిన్ని కొత్త కధలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *